Índex de matèries

Jurídic (46425) Llibres Ebooks
Dret civil mercantil (10957) Llibres Ebooks
* Obres generals, manuals universitaris, tractats de dret civil (2400) Llibres Ebooks
* Obres generals, manuals i tractas de dret mercantil (1604) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació
* Dret de la persona (776) Llibres Ebooks
* Persones jurídiques (associacions i fundacions)
* Dret d´obligacions i contractes (1623) Llibres Ebooks
- Teoria general (119) Llibres Ebooks
- Compra-venda i permuta (119) Llibres Ebooks
- Arrendaments i propietat horizontal (512) Llibres Ebooks
- Dret de danys i resposabilitat civil (462) Llibres Ebooks
- Contracte de serveis (prestació de serveis, execució d´obra, transpo) (114) Llibres Ebooks
- Societat civil
- Propietat intel·lectual (256) Llibres Ebooks
* Drets reals
- En general (37) Llibres Ebooks
- Usdefruit
- Servitud (20) Llibres Ebooks
- Hipoteca (161) Llibres Ebooks
- Altres (127) Llibres Ebooks
* Dret Registral i Notarial (Registre Civil i Mercantil, Dret Hipotecari) (578) Llibres Ebooks
* Dret de Família (971) Llibres Ebooks
- Menors (171) Llibres Ebooks
- Matrimonial (263) Llibres Ebooks
- Altres (232) Llibres Ebooks
* Dret de Successions
* Dret Forals
* Contratació Mercantil en general
* Dret de segurs
* Contratació bancaria
* Dret de Societats (634) Llibres Ebooks
- Societats de Capital (Anònima i Limitada) (273) Llibres Ebooks
- Altres formes socials (156) Llibres Ebooks
* Competència i propietat industrial
* Dret Marítim
* Dret del Mercat de Valors
* Títols Valors
* Dret de la insolvència (personal i empresarial)
* Dret de les Telecomunicacions
* Dret de Consum
* Dret Digital Legal tech
* Dret de patents
* Transport
* Dret Concursal
* Dret de bens
* Llei d'hipoteca i registre
* Procés civil
* Dret internacional privat
* Dret del transport
* Dret Bancari i mercat financer
Dret Administratiu (10995) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (4163) Llibres Ebooks
- Part general (214) Llibres Ebooks
- Part especial (82) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació (2776) Llibres Ebooks
* Dret Autonòmic
* Dret Local (770) Llibres Ebooks
* Dret Urbanístic i de la Construcció (1505) Llibres Ebooks
- Dret urbanístic (1246) Llibres Ebooks
- Dret de la construcció (164) Llibres Ebooks
* Contratació Pública
* Règim Públic dels Béns
- Aigües (109) Llibres Ebooks
- Costes (28) Llibres Ebooks
- Ports
- Carreteres
- Mines
- Patrimoni Històric i altres (42) Llibres Ebooks
* Funció Pública (1714) Llibres Ebooks
* Procediment Administratiu (869) Llibres Ebooks
* Jurisdicció Contenciosa
* Expropiació forçosa
* Dret Ambiental (561) Llibres Ebooks
- Ecologia (170) Llibres Ebooks
* Dret de l´ Esport
* Responsabilitat patrimonial de l´Administració
* Dret de la Sanitat
* Dret del turisme
* Extrangeria
* Telecomunicacions
* Protecció de Dades
* Energies
* Drets dels Animals
* Contractes administratius
* Urbanisme i expropiació
* Medi Ambient
* Procés contenciós-administratiu
* Estrangeria
Dret penal (4943) Llibres Ebooks
* Obres generals i manuals universitaris (1264) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació
* Part General del Dret Penal (856) Llibres Ebooks
- Introducció (Norma, Llei, Interpretació, Fonts, Dret Penal Internacional) (217) Llibres Ebooks
- Teoria del Delicte. Part General (339) Llibres Ebooks
- Teoria de la pena (211) Llibres Ebooks
- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal (40) Llibres Ebooks
* Dret Penal. Part Especial (1768) Llibres Ebooks
- Vida, integritat física i salut (411) Llibres Ebooks
- LIibertat sexual, honor, intimitat i pròpia imatge (90) Llibres Ebooks
- Delictes Contra la Salut Pública (77) Llibres Ebooks
- Delictes contra l´Administració Pública (52) Llibres Ebooks
- Altres (910) Llibres Ebooks
* Dret Penal econòmic i afins
- Delictes contra la propietat (moble i inmoble) (26) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Propietat Intel.lectual
- Hisenda Pública i Seguretat Social (43) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Propietat Intel.lectual i Industrial
- Insolvències Punibles
- Delictes Societaris (50) Llibres Ebooks
- Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social (102) Llibres Ebooks
- Contra els Drets dels Treballadors
- Delicte Urbanístic (32) Llibres Ebooks
- Falsedats Documentals
- Altres (169) Llibres Ebooks
* Dret Penitenciari
* Dret penal internacional
* Dret penal del Menor
* Violència de gènere
* Procés penal
Dret del treball (5862) Llibres Ebooks
* Obres generals i manuals universitaris (1398) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació
* Obres actualitzades i CD-Rom
* Contractació Laboral
* Extinció del contracte de treball
* Negociació col·lectiva
* La relació laboral (635) Llibres Ebooks
- Salari (77) Llibres Ebooks
- Jornada (71) Llibres Ebooks
- Altres aspectes de la relació laboral (388) Llibres Ebooks
* Dret Sindical
* Seguretat social (1173) Llibres Ebooks
* Procés Laboral i de la Seguretat Social
* Seguretat i Salut laboral
* Relacions laborals
Dret Processal (3737) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (930) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació
* Obres actualitzades i CD-Rom
* Dret Processal Civil (1436) Llibres Ebooks
* Dret Processal Penal (795) Llibres Ebooks
* Dret arbitral
* Procés Laboral
* Procés contenciós-administratiu
* Solució alternativa de conflictes. Arbitratge. Mediació
* Dret Probatori
Dret Financer i Tributari (3139) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (1099) Llibres Ebooks
* Formularis
* Legislació
* Dret pressupostari
* Hisendes Autonòmiques i Locals
* Tributs en general
* Liquidació, Inspecció i Recaptació de Tributs
* Revisió d´actes tributaris
* Infraccions i Sancions Tributàries
* Impost de la renda sobre les persones físiques
* Impost de Societats
* Impost Sobre el Valor Afegit (IVA)
* Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
* Impost de successions i donacions
* Altres impostos: duanes, fiscalitat internacional i altres
* Tributs locals
- IAE
- IBI
- Increment del valor del terrenys de naturalesa urbana
- Impostos de la construcció
- Contribucions especials
- Altres (21) Llibres Ebooks
* Impuestos
* Procediments tributaris
* Tributació Autonòmica
Dret Constitucional (4029) Llibres Ebooks
* Manuals i obres generals (1460) Llibres Ebooks
* Drets fonamentals (649) Llibres Ebooks
* Distribució de competències entre l´Estat i les CC.AA
* Sistema de fonts
* Altres matèries (614) Llibres Ebooks
* Legislació
* Dret Comparat
* Tribunal Constitucional
* Esquemes
Dret Eclesiàstic de l´estat i Dret Canónic (409) Llibres Ebooks
Dret Internacional (2765) Llibres Ebooks
* Públic (590) Llibres Ebooks
* Privat
* Comunitari (996) Llibres Ebooks
* Legislació
Dret Romà i Història del Dret (849) Llibres Ebooks
* Dret Romà
* Història del Dret
Introducció al Dret. Teoria Jurídica (2419) Llibres Ebooks
* Introducció al Dret
* Sociologia del Dret
* Filosofia del Dret i Teoria general del Dret (1335) Llibres Ebooks
* Drets Humans (751) Llibres Ebooks
Criminologia i Criminalística (926) Llibres Ebooks
* Criminologia (568) Llibres Ebooks
* Ciències Policials i Criminalística
Oposicions (987) Llibres Ebooks
* Judicatura i Secretaris Judicials
* Oficials Auxiliars i Agents
* Cossos de l´administració Local
* Cossos de l´administració autonòmica
* Altres / Varis
Revista Jurídica (376) Llibres Ebooks
* Abogacia
* Crònica Juridica Hispalense
* Cursos Euromediterrànis Bancaja de Dret Internacional
* Revista Dret i Criminologia
* Revista Europea de Drets Fonamentals
* Revista Facultat Dret Universitat de Granada
* Revista Jurídica de Canarias
* Revista Jurídica de la Comunitat Valenciana
* Revista Penal
* Teoria i dret Revista de pensament juridic
* Revista Exlegibus
* Juez. Cuadernos de Jurisprudencia
* Miríada Hispànica
* Revista Xurídica Galega
* Jurípolis Revista de Derecho y Política
* Dossier de Jurisprudència
* Revista Internacional de Dret i Ciències Socials
* Nova Criminis Visiones Criminológicas de la Justicia Penal
* Estudios de la Seguridad Ciudadana
* Revista de Investigaciones Jurídicas
* Quaderns De Dret Penal
* Revista Educa Nova
* Revista Prosopopeya
Cine i Dret (228) Llibres Ebooks
Diccionari Jurídic (129) Llibres Ebooks
Producte electrónic
Argumentació Jurídica (343) Llibres Ebooks
Tirant Tributari (375) Llibres Ebooks
Gestió de Despatxos (128) Llibres Ebooks
Dret privat
* Dret Mercantil i Comercial
Dret públic
* Cerques relacionades
Nous Drets
* Cerques relacionades
* Bioètica i Biologia
* Dret i psicoanàlisi
Dret i ciutadania
* Accés a la justícia
* Consumidor
* Drets especials
Ciberdret i noves tecnologies
Dret Comunitari
Dret Electoral
Ciències Socials (54893) Llibres Ebooks
Economia (8753) Llibres Ebooks
* En general (2654) Llibres Ebooks
* Microeconomia
* Macroeconomia (3532) Llibres Ebooks
- En general (1746) Llibres Ebooks
- Economia Financera i Monetaria (930) Llibres Ebooks
- Política fiscal (614) Llibres Ebooks
- Sector Exterior i Comerç internacional (448) Llibres Ebooks
- Ocupació (42) Llibres Ebooks
- Inflació
* Història de l´economia
- Mundial (69) Llibres Ebooks
- Americana
- Europea (26) Llibres Ebooks
- Espanyola (54) Llibres Ebooks
* Economia Política (1259) Llibres Ebooks
* Estadística
* Nova Economia (1831) Llibres Ebooks
* Informàtica
* Turisme (1008) Llibres Ebooks
Empresa (9005) Llibres Ebooks
* Producció (796) Llibres Ebooks
* Recursos humans (848) Llibres Ebooks
* Marketing (1987) Llibres Ebooks
- Comportament del consumidor (69) Llibres Ebooks
- Marketing estratègic (1489) Llibres Ebooks
- Direcció de marketing (71) Llibres Ebooks
* Administració d´empreses (3613) Llibres Ebooks
- En general (1542) Llibres Ebooks
- Tècnica Comercial (1476) Llibres Ebooks
- Formació professional (422) Llibres Ebooks
* Qualitat
* Prevenció de Riscos Laborals
* Logistica
Contabilitat (1444) Llibres Ebooks
* En general (561) Llibres Ebooks
* Analítica
* Financera
* Matemàtiques
Ciències polítiques (5981) Llibres Ebooks
Sociologia (11074) Llibres Ebooks
* Teories sociològiques (2864) Llibres Ebooks
* Demografia (1316) Llibres Ebooks
* Sociologia del treball
* Sociologia de l´esport
* Sociologia dels mitjans de masses (830) Llibres Ebooks
* Sociologia de les organitzacions (824) Llibres Ebooks
* Història de la sociologia
* Feminisme (1043) Llibres Ebooks
Benestar social (286) Llibres Ebooks
Informàtica aplicada
Esports (5426) Llibres Ebooks
* Escacs
Divulgació científica (1087) Llibres Ebooks
Assaig (3020) Llibres Ebooks
Oposicions (5147) Llibres Ebooks
Protocol (1319) Llibres Ebooks
Oci (5961) Llibres Ebooks
Criminologia (148) Llibres Ebooks
Ciències de la Seguretat
Humanitats (192148) Llibres Ebooks
Antropologia (514) Llibres Ebooks
Geografia (34228) Llibres Ebooks
* Geografia d´Espanya (28796) Llibres Ebooks
- Descriptiva (44) Llibres Ebooks
- Humana social, política i cultural (84) Llibres Ebooks
- Atles i mapes (203) Llibres Ebooks
* Geografia Mundial (6600) Llibres Ebooks
- Descriptiva (106) Llibres Ebooks
- Humana social, política i cultural (326) Llibres Ebooks
- Atles i Mapes (439) Llibres Ebooks
Belles Arts (8994) Llibres Ebooks
* Obres generals i teoria de l´art (5310) Llibres Ebooks
* Antiga
* Medieval
* Moderna (Renaixença i Barroc)
* Contemporània ( Des del Neoclassicisme als nostres dies)
* Revistes d´art
* Colorear
Història (50558) Llibres Ebooks
* Obres generals (38901) Llibres Ebooks
* Prehistòria i Arqueologia (1405) Llibres Ebooks
* Antiga (891) Llibres Ebooks
* Medieval (1447) Llibres Ebooks
* Moderna (674) Llibres Ebooks
* Contemporània (2340) Llibres Ebooks
* Paleografia i Numismàtica
Biblioteconomia i Arxivística (4119) Llibres Ebooks
* Biblioteconomia (2503) Llibres Ebooks
* Arxivística
Filosofia (11882) Llibres Ebooks
* Filosofia Contemporània (3364) Llibres Ebooks
* Lógica, Teoria del coneixement i filosofia de la ciència (1098) Llibres Ebooks
* Estètica
* Ètica (1042) Llibres Ebooks
- Política (605) Llibres Ebooks
* Metafísica
* Filosofia clàssica
* Filosofia Oriental
Teologia i Religions (15109) Llibres Ebooks
Psicologia (14023) Llibres Ebooks
* Història de la Psicologia
* Psicologia bàsica
* Psicobiologia
* Psicologia de la personalitat
* Psicologia evolutiva
* Psicologia social i d´organitzacions
* Psicologia Clínica (3319) Llibres Ebooks
* Metodologia
* Autoajuda (5173) Llibres Ebooks
* Psicoanàlisi
* Sexualitat
Pedagogia (38694) Llibres Ebooks
* Història de l´educació (3932) Llibres Ebooks
* Teoria de l´educacció
* Didàctica i organització escolar (7319) Llibres Ebooks
* Investigació i Diagnòstic (1016) Llibres Ebooks
Ciències de la infromació (9810) Llibres Ebooks
* Periodisme (3261) Llibres Ebooks
* Àudio-visual (2064) Llibres Ebooks
* Comunicació (5799) Llibres Ebooks
Filologia, Lingüística i Teoria dels Llenguatges (41992) Llibres Ebooks
* Filologia Hispànica (26473) Llibres Ebooks
* Filologia Catalana (822) Llibres Ebooks
* Filologia Anglesa (4395) Llibres Ebooks
* Filologia Clàssica (1504) Llibres Ebooks
* Altres Filologies (3884) Llibres Ebooks
* Gramàtiques
* Fonologia
* Semàntica
* Teoria dels llenguatges
* Altres (669) Llibres Ebooks
- Sintaxi
* Lingüística
Clàssics Grecs i Llatins (6989) Llibres Ebooks
Diccionaris i enciclopèdies (1863) Llibres Ebooks
* Castellà o Espanyol
* Català i Valencià
* Anglés
* Francés
* Alemany
* Llatí i grec
* Italià, Portugués-Gallec
* Altres
* Enciclopèdies
Biografies (7561) Llibres Ebooks
* Clàssics
* Contemporanis (1702) Llibres Ebooks
* Cine
Música (2864) Llibres Ebooks
Fotografia (2228) Llibres Ebooks
Ciències Ocultes (3074) Llibres Ebooks
Pol?tica
Literatura (170666) Llibres Ebooks
Poesia (17814) Llibres Ebooks
* Castellana (1003) Llibres Ebooks
- Medieval (40) Llibres Ebooks
- Moderna (73) Llibres Ebooks
- Contemporània (683) Llibres Ebooks
- Hispano-Americana (108) Llibres Ebooks
* Catalana/Valenciana
- (Fins al segle XVIII inclòs)
- Contemporania (195) Llibres Ebooks
* Anglesa i Americana
* Francesa
* Alemanya
* Altres
* Llengua
* Teatre
* Poesia infantil
Teatre (3914) Llibres Ebooks
* Teatre Clàssic (fins al segle XIX inclós)
* Teatre Contemporani
* Tècnica Teatral
Narrativa (142682) Llibres Ebooks
* Narrativa castellana (18547) Llibres Ebooks
- Narrativa medieval (115) Llibres Ebooks
- Narrativa Moderna (209) Llibres Ebooks
- Narrativa Contemporània (4946) Llibres Ebooks
- Narrativa Hispano-Americana (10634) Llibres Ebooks
- Narrativa Eròtica (192) Llibres Ebooks
- Relats (524) Llibres Ebooks
- Narrativa LGTBIQ (62) Llibres Ebooks
* Narrativa catalana, valenciana i balear (9038) Llibres Ebooks
- (Fins al segle XVIII inclòs) (65) Llibres Ebooks
- Narrativa (Segles XIX al XXI) (1084) Llibres Ebooks
* Narrativa Anglesa i Americana (12139) Llibres Ebooks
* Narrativa Alemanya i Escandinava (7676) Llibres Ebooks
* Narrativa d´altres països (14545) Llibres Ebooks
* BestSellers (1096) Llibres Ebooks
* Ciència Ficció (1604) Llibres Ebooks
- Terror (229) Llibres Ebooks
- Fantasìa (640) Llibres Ebooks
- Ciència Ficció (171) Llibres Ebooks
* Novel·la històrica (1793) Llibres Ebooks
* Novel·la policíaca (1773) Llibres Ebooks
* Narrativa infantil i juvenil (36642) Llibres Ebooks
- Narrativa infantil catalana, valenciana i balear (1125) Llibres Ebooks
- Còmics / Novel·la Gràfica (1999) Llibres Ebooks
- Agenda / Calendari (273) Llibres Ebooks
- Agenda (341) Llibres Ebooks
- Primers lectors (378) Llibres Ebooks
- Llibres de jocs (981) Llibres Ebooks
- Desplegables (108) Llibres Ebooks
- Narrativa Infantil i Juvenil (2399) Llibres Ebooks
- Contes (707) Llibres Ebooks
- Youtubers
* Narrativa Francesa (7638) Llibres Ebooks
* Humor (588) Llibres Ebooks
* Narrativa Vasca (23217) Llibres Ebooks
* Novel·la Romàntica (1251) Llibres Ebooks
* Novel·la eròtica
* Novela Gráfica
* Novel·la històrica
* Narrativa Estrangera
Assaig i Crítica Literària (1796) Llibres Ebooks
* Critica Literària (649) Llibres Ebooks
- Crítica Literària Espanyola (338) Llibres Ebooks
Teatre (22) Llibres Ebooks
Poesia (78) Llibres Ebooks
Narrativa (125) Llibres Ebooks
- Crítica Literària Catalana (116) Llibres Ebooks
Teatre (4) Llibres Ebooks
Poesia (16) Llibres Ebooks
Narrativa (87) Llibres Ebooks
- Crítica Literària Estrangera (161) Llibres Ebooks
Teatrre (9) Llibres Ebooks
Poesia (34) Llibres Ebooks
Narrativa (81) Llibres Ebooks
* Assaig (831) Llibres Ebooks
Història de la Literatura (33651) Llibres Ebooks
* Antiga (Llatina i grega)
* Edat Mitjana
* Segle d´ Or
* Moderna i Contemporània (1999) Llibres Ebooks
* Hispano-Americana
Llibres de Viatges i Guies (8894) Llibres Ebooks
* Llibres de Viatges (580) Llibres Ebooks
* Guies (7916) Llibres Ebooks
- Guies d`Espanya (382) Llibres Ebooks
- Guies d ´Europa (379) Llibres Ebooks
- Resta del món (312) Llibres Ebooks
- Gastronomia (6637) Llibres Ebooks
Informàtica (6313) Llibres Ebooks
Ofimàtica (842) Llibres Ebooks
* Word
* Access
* Excel
* Altres
Windows (341) Llibres Ebooks
Disseny Gràfic (1110) Llibres Ebooks
Xarxes (381) Llibres Ebooks
Internet (650) Llibres Ebooks
Hardware (103) Llibres Ebooks
Llenguatges de Programació (997) Llibres Ebooks
* Linux
* Unix
* Visual Basic
* MS-2
* Java
* Oracle
* SQL
* Altres
Altres (2501) Llibres Ebooks
Dispositius
Ciències (23455) Llibres Ebooks
Arquitectura (5208) Llibres Ebooks
* Construcciò (3188) Llibres Ebooks
* Varios
* Assaig
* Monogràfics
* Revistes
Disseny (420) Llibres Ebooks
Enginyeria (5930) Llibres Ebooks
* Enginyeria Civil (2181) Llibres Ebooks
- Carreteres (41) Llibres Ebooks
- Ferrocarrils (27) Llibres Ebooks
- Estructures
- Formigó
- Industrial (44) Llibres Ebooks
- Altres (343) Llibres Ebooks
* Instal·lacions (573) Llibres Ebooks
* Materials (1267) Llibres Ebooks
* Qualitat
* Dibuix Tècnic (894) Llibres Ebooks
* Topografia
* Soldadura
Física (1117) Llibres Ebooks
* Electricitat y Magnetisme
* Fundaments de Física
* Termodinàmica
* Altres
Química (1026) Llibres Ebooks
* Analítica
* Fisicoquímica
* Fundaments de Química
* Inorgànica
* Orgànica
Biologia (4187) Llibres Ebooks
Matemàtiques (2451) Llibres Ebooks
Medi Ambient (1177) Llibres Ebooks
Geologia (446) Llibres Ebooks
Mecànica (97) Llibres Ebooks
Astronomia (750) Llibres Ebooks
Tecnologia (175) Llibres Ebooks
En general (1514) Llibres Ebooks
Medicina (10726) Llibres Ebooks
Anatomia (391) Llibres Ebooks
Anestesiologia
Cardiologia (113) Llibres Ebooks
Cirugia (334) Llibres Ebooks
Neurologia (608) Llibres Ebooks
Dermatologia i Venereologia (195) Llibres Ebooks
Inmunologia i al·lêrgia
Endocrinologia i Nutrició (876) Llibres Ebooks
Farmacologia (115) Llibres Ebooks
Fisologia,Bioquímica i Biologia (322) Llibres Ebooks
Geriatria (116) Llibres Ebooks
Ginecologia (322) Llibres Ebooks
Hematologia i Hemoteràpia
Oftalmologia (124) Llibres Ebooks
Pediatria (355) Llibres Ebooks
Traumatologia (90) Llibres Ebooks
Oncologia
Psiquiatria (175) Llibres Ebooks
Infermeria (1022) Llibres Ebooks
Fisioterapia (160) Llibres Ebooks
En general (4919) Llibres Ebooks
Veterinaria (399) Llibres Ebooks
Odontologia (104) Llibres Ebooks
Genètica
Urologia
Otorrinolaringologia (202) Llibres Ebooks
Nefrologia
Radiologia
Reumatologia
Neumologia (191) Llibres Ebooks
Medicina Esportiva
Medicina Legal
Medicina natural
Medicina Interna
Medicina epidemiològica
Productes Electrònics (25) Llibres Ebooks
Tablet
Smartphone
E-Readers
Fundes
Ocasions (144) Llibres Ebooks
Llibre d´ocasió (144) Llibres Ebooks