Cos administratiu de la generalitat de catalunya Promoció interna. test i supòsits pràctics

Cos administratiu de la generalitat de catalunya Promoció interna. test i supòsits pràctics
Recomanar a un amic Afegir als meus llibres
No disponible


miércoles, 14 de enero de 2009

PERFIL DEL CANDIDATO
- Aspirants a les places vacants d´Administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el sistema de promoció interna.
- Preparadors i acadèmies.
CONTENIDO
El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives per l?accés a les places vacants d?Administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el sistema de promoció interna.

Aquest volum conté qüestionaris amb preguntes tipus test sobre cadascún dels temes desenvolupats al temari publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5286 del 29 de desembre de 2008.

En una segona part del llibre s´inclouen Supòsits Pràctics relacionats amb les funcions del Cos Auxiliar, els quals poden ser de gran ajuda per a la preparació del segon exercici de l´oposició.
DOCUMENTACIÓN
- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s´aprova el Reglament de règim disciplinari de l´Administració de la Generalitat
- Decret 266/2001, de 9 d´octubre, pel qual es regula la creació, l´organització i les funcions de les oficines d´atenció ciutadana de Catalunya
- Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d?entrada i sortida de documents de l?Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l?àmbit de competència dels departaments de l?Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d?Economia i Finances
- Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l?Arxiu General de l?Administració Civil
- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s´aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s?aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
- Decret 138/2008, de 8 de juliol, d?indemnitzacions per raó del servei
- Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d´acord amb l´apartat 1 de l´article 16 de la Directiva 89/391/CEE)
- Informe de política lingüística 2006. Secretaria de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2006
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de Catalunya
- Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d?Arxius i Documents de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d?accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 13/1989, de 14 desembre, d´Organització, Procediment i Règim Jurídic de l´Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d´incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de la Generalitat
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
- Llei 30/2007, de 30 d?octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 5/2002, de 19 d´abril, de l´Agència Catalana de Protecció de Dades
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
- Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
- Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic
- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
- Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya
- Manual de llenguatge administratiu. Carles Duarte, Àlex Alsina i Segimon Sibina. Col·lecció Manuals i Formularis, núm. 8, 6ª Ed., Departament de Governació i Administracions Públiques; Barcelona, 2002
- Ordre d?1 de febrer de 1996 per la que s?aproven els Documents Contables a utilitzar per l?Administració General de l?Estat
- Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s?estableixen criteris d?imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l?Administració General de l?Estat
- Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d´informació administrativa i atenció al ciutadà
- Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l´Administració General de l´Estat
- Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
- Reial Decret 486/1997, de 14 d´abril, pel qual s´estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
- Reial Decret 488/1997, de 14 d´abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s´estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l´Administració General de l´Estat
- Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l´Agència Catalana de Certificació
ÍNDICE DE LA PUBLICACIÓN
Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció Interna. Test i Supòsits Pràctics
SUPÒSITS PRÀCTICS
Supòsit pràctic 1
Les Fases del Procediment Administratiu

Supòsit pràctic 2
Notificació de l´acte administratiu

Supòsit pràctic 3
Procediment administratiu

Supòsit pràctic 4
Notificacions i recursos

Supòsit pràctic 5
L´acte administratiu

Supòsit pràctic 6
L´acte administratiu: nul?litat i anul?labilitat

Supòsit pràctic 7
Actes administratius: requisits, eficàcia, nul?litat, anul?labilitat i recursos

Supòsit pràctic 8
El procediment administratiu

Supòsit pràctic 9
Acte administratiu

Supòsit pràctic 10
Finalització del procediment

Supòsit pràctic 11
Eficàcia i validesa de l´acte administratiu. Notificació

Supòsit pràctic 12
Atenció al ciutadà

Supòsit pràctic 13
Invalidesa de l´acte administratiu

Supòsit pràctic 14
Drets dels ciutadans. Llengua dels procediments

Supòsit pràctic 15
Drets dels ciutadans

Supòsit pràctic 16
Funcions de l´arxiu. Ordenació i classificació

Supòsit pràctic 17
Atenció al ciutadà. Entrega d´encàrrecs i missatges

Supòsit pràctic 18
Fonts del dret administratiu

Supòsit pràctic 19
Notificació i execució de l´acte administratiu

Supòsit pràctic 20
El Pressupost

Supòsit pràctic 21
Atenció al ciutadà

Supòsit pràctic 22
Drets dels funcionaris

Supòsit pràctic 23
Provisió, promoció. Maternitat

Supòsit pràctic 24
Modificacions Pressupostàries

Supòsit pràctic 25
Règim disciplinari
TEST
2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Test 9
L´acte administratiu
L´acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l´acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul?lables.

Test 10
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col?laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

Test 11
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l´Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d´ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Test 12
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L´òrgan de contractació a l´Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l´empresari. La classificació empresarial i el Registre d´empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Test 13
Procediment de la contractació administrativa
Preparació dels contractes. L´expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L´adjudicació del contracte: formes d´adjudicació. L´adjudicació i la formalització. Incidències en l´execució del contracte.

Test 14
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L´activitat administrativa de foment
El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l´activitat de l´administració pública. L´activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.


3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Test 15
Estructura i ordenació de l´ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l´Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Test 17
Drets i deures del personal al servei de l´Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d´igualtat d´oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.


4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

Test 21
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.

Test 23
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L´estructura dels programmes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Test 24
L´execució del pressupost
Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l´estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justificar. Execució de l´estat d´ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.

Test 25
Els crèdits pressupostaris i les modificacions
Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.

Test 26
El control pressupostari
Control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d´informació economicofinancera.


5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Test 27
Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L´administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Test 28
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d´informació administrativa. Cartes de serveis La qualitat a l´Administració Pública.

Test 29
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Test 30
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Test 31
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents

Introduir comentari
Llibres escrits per
Si no es carreguen automàticament els resultats, premeu aqui per carregar