Garantia de seguretat

GARANTIA DE SEGURETAT

Per a la seva seguretat total

Tirant ha fet servir els mitjans necessaris per a garantir una compra absolutament segura, donat que una de les nostres principals preocupacions és la d'oferir un servei completament segur i protegir la privacitat de les dades que ens confia. Per aquesta raó i per a resguardar tota la informació dipositada a la pàgina, hem utilitzat un sofisticat sistema de seguretat, el SSL. Com a precaució, li aconsellem que no facilite a ningú la seua contrasenya.

GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT

Tirant garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades.

Mitjançant la present Política de Privacitat, la mercantil Tirant informa als usuaris del lloc respecte de les nostres pràctiques i garanties en el tractament de les dades de caràcter personal conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal i altres normes d'aplicació.

Tirant es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos i lícits legítims de la companyia. En tot cas, les modificacions seran comunicades a l'usuari amb alta en els nostres sistemes d'informació amb la deguda antelació, amb indicació expressa sobre el moment que començaran a ser efectives.

RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal recaptats a través d'aquest lloc són incorporats als fitxers automatitzats que Tirant ha inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La titularitat de les dades recaptades correspon a Libros TLB SL.

Dades de l'empresa

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT

Els tractaments de dades en aquest lloc web garanteixen els principis de secret i seguretat en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Tirant ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides a fi de garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Tirant no empra cookies ni qualsevol procediment invisible de recollida d'informació quan l'usuari navega per la seva pàgina web, respectant en tot moment la seva confidencialitat.

USOS I FINALITATS

La informació de caràcter personal recaptada és emprada per a les següents finalitats:

  1. Atendre, per mitjà del correu electrònic, les consultes realitzades pels usuaris a través del formulari existent en la web.
  2. Atendre, per mitjà del correu electrònic, les consultes realitzades pels clients de Tirant.
  3. Enviar informació sobre els productes i serveis de Tirant a aquells usuaris que hagin sol├»licitat rebre-la.

COMUNICACIÓ DE LES DADES I RELACIONS AMB TERCERS

En les seves relacions amb tercers Tirant adopta les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat, seguretat i secret de les dades personals dels seus usuaris i en particular el compliment del disposat pels articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tirant no comunicarà les dades de caràcter personal dels usuaris a terceres entitats tret que conti amb el consentiment previ dels mateixos, es tracti d'un tractament per tercers necessari per a la prestació d'un servei o en els supòsits legalment previstos.

S'ha previst la comunicació de dades amb consentiment dels usuaris en els següents casos:

  1. Entitats bancàries per a la formalització de pagaments i cobraments.

En els casos procedents Tirant formalitza compromisos de confidencialitat que garanteixen que en cap cas aquests tercers podrà utilitzar les dades personals per a les finalitats assenyalades en el paràgraf anterior, ni tampoc, cedir-los a tercers.

DRETS DELS USUARIS

Conforme establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel├»lació i si escau, oposició, enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d'una fotocòpia de la seva D.N.I., a l'adreça anteriorment indicada com domicili de Tirant.

Així mateix, davant qualsevol dubte que pugui tenir respecte al tractament que Tirant realitza de les seves dades personals, pot enviar un correu electrònic a l'adreça atencioncliente@tirant.es, o bé posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon 96 3392051.

DADES DE MENORS

Aquest lloc web no té per objecte el tractament de dades corresponents a menors d'edat. En cas que un menor d'edat desitgi ser receptor dels nostres serveis haurà de poder consentir en el tractament de les seves dades personals conforme a la legislació vigent. En cas contrari haurà d'aportar l'autorització dels pares o tutors legals.